Oppdag dine tidligere liv!

I livets skole viser horoskopet ditt personlig tilrettelagte pensum. Det viser hvor du kommer fra, din sjelelige bagasje og hva du kom til jorden for å lære. Måneknutene er dører til dine tidligere liv og viser hvor målene er i dette.

 

Astrologiskolen del 8:

De mystiske måneknutene

– Oppdag dine tidligere liv

 

Tekst: Christian Paaske

 

Først litt astronomi: Alle planetene i solsystemet går i bane rundt solen og ligger noenlunde på samme plan. Det kalles for ekliptikkplanet. Planetbanene beveger seg litt opp og ned i forhold til dette planet. De punktene når de krysser dette planet, kalles for nodene. Selv om alle planetene utenom solen har noder, tar de færreste astrologer hensyn til andre noder enn for Månen. De tillegges til gjengjeld ofte stor betydning.

De kalles også for den sydlige og nordlige måneknuten, eller Kethu og Rahu i indisk astrologi. Enkelte vestlige astrologer bruker også den betegnelsen. I horoskopet er dette symbolene som ser ut som små hodetelefoner, selv om disse symbolene ble introdusert lenge før hodetelefonenes oppfinnelse. Den sydlige noden ser ut som et sett av omvendte hodetelefoner, og den nordlige noden som et sett med hodetelefoner riktig vei og klar til bruk. I motsetning til planetene som beveger seg fremover gjennom Zodiaken, beveger måneknutene seg bakover. Måneknutene beveger seg gjennom Zodiaken i løpet av en syklus på 18,5 år, og er 19 måneder i hvert tegn, i underkant av 2 år.

Måneknutene er alltid rett overfor hverandre. De utgjør en akse, slik at den sydlige måneknuten alltid er på samme gradtall som den nordlige måneknuten, bare i motsatt tegn.
 

Tidligere artikler i astrologiskolen: 

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikk

Astrologiskolen del 2: Sol og Måne − et speilbilde av oss selv

Astrologiskolen del 3: Planetene: Bli kjent med deg selv

Astrologiskolen del 4: Finn din livsoppgave gjennom stjernetegnene

Astrologiskolen del 5: Få sjelen til å blomstre – finn din livsarena

Astrologiskolen del 6: Aspektene er nøkkelen til dine livstema

Astrologiskolen del 7: Oppdag dine svake og sterke sider. Den indre dynamikken i horoskopet
 

 

 

Karma, Saturn og Månen

Måneknutene er sentrale i det som kalles for karmisk astrologi. Her ses horoskopet som et uttrykk for karma, eller de sjelelige mønstrene som overvintrer fra ett liv til et annet. Det viser hvilke læretema vi kom til jorden for å arbeide videre med. Hele horoskopet er uttrykk for dette pensumet i «jordskolen», og ikke bare måneknutene. Måneknutene er spesielle ved at de viser mer spesifikt karmiske mønstre, i motsetning til konklusjoner som vanligvis trekkes basert på hele horoskopet.   

Karma er først og fremst knyttet til Saturn. Det er den store læremesteren. Han deler ut oppgaver og straffer oss om vi ikke overholder våre forpliktelser, ikke holder ord eller på andre måter sluntrer unna. I horoskopet viser Saturns plassering hvor vi har begrensninger og noe å lære. Det er her vi møter motstand og frykt og kan føle oss hemmet. Det er også her vi tar ansvar, og dersom vi utviser selvdisiplin, hardt arbeid og forsakelser, blir vi kronet med respekt og kan bli en autoritet.

Saturn og Månen hersker over motsatte tegn i Zodiaken. Saturn hersker over Steinbukken og Månen over Krepsen. Dette viser et innbyrdes forhold mellom disse to planetene.  Billedlig kan vi forestille oss at Saturn er de karmiske læreprogrammene som sendes fra den store kosmiske fjernsynsstasjonen, mens Månen er en slags parabolantenne for jorden, som fanger opp signalene og distribuerer dem til hvert enkelt menneske. Derfor er muligens de dypere karmiske temaene knyttet til Månen, fordi den indirekte reflekterer en høyere orden fra Saturn og deler oppgavene ut i personlig tilrettelagte tema i den enkeltes liv.

Saturn viser hvor vi er mest voksne, hva vi kan strebe mot, og våre høyeste mål. Månen er hvor vi er mest umodne, ubevisste, slaver av vaner, avhengighet og behov. Dette er to ytterpunkter hvor mennesket har valget mellom å gå til grunne eller bli en helgen. Forskjellen på den du er, og den ønsker å være, er det du gjør. edlig orden, kulene følger retteønslker ldem til hvert enkelt menneske. r en plan.e er det en dyedlig orden, kulene følger rette
 

Nodene i Bibelen

Slangen fristet Eva i paradiset og fikk henne til å spise den forbudne frukten. Historien om verdens mest berømte epleslang er en symbolsk fortelling hvor de bibelske forfatterne beskriver et evolusjonsmessig sprang i menneskets utvikling. Da Adam og Eva spiste av Kunnskapens tre, ga det mennesket fornuft. Vi ble introdusert for abstrakt tenkning, forstod å lage redskaper og våpen, utviklet teknologi og skapte etter hvert verden slik vi kjenner den i dag. Noen kaller det et syndefall, andre ser på det som et framskritt. Vi går ikke nakne omkring sammen med dyrene, men har utviklet sivilisasjon, arkitektur, kunst, kriger, forurensning, romfart, datamaskiner og hamburgere. Om det er et framskritt eller om det var bedre før, kan selvsagt diskuteres.

Da Gud oppdaget dette, ble det en skikkelig oppvask. Adam og Eva ble kastet ut av paradis. I tillegg fikk de vite at mannen skulle straffes ved å ete sitt brød i sitt ansikts sved, og kvinnen skulle underlegges mannen og føde sine barn i smerte. Det var harde bud. I tillegg kastet Gud videre denne kryptiske forbannelsen over både dem og slangen: «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt, den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl» (1. Mosebok 3,15).

Når fornuftige teologiske tolkninger, som i seg selv er sjeldne, her glimrer med sitt fravær, er man overlatt til å tenke selv. En mulig betydning er at dette henviser til måneknutene. Månens bane er nemlig ikke en eksakt sirkel om jorden. Fordi den må følge med på jordens bevegelse, beveger månen seg som en slange. Slangen viser skjebne, menneskehetens karma. Med syndefallet oppstod fri vilje og mennesket ble gjort til herre over sin skjebne. Fiendskapet består i at mennesket dermed frigjør seg fra en skjebnestyrt fortid representert ved slangen, og er nå blitt fritt til å bestemme sin egen framtid.

Måneknutene kalles for øvrig dragens hale og hode. Halen representer fortiden og hodet framtiden. Slangen vil knuse kvinnens hæl i betydningen av at vi innhentes av fortiden, og selv med aldri så mye fri vilje kan vi ikke forandre fortiden. Mennesket knuser slangens hode ved selv å bestemme sin framtid.

Det er mange astrologiske referanser i Bibelen. Dette er kanskje en av dem? 
 

Den sydlige og nordlige måneknuten

Dragens hale, sydnoden eller Kethu er andre navn på den sydlige måneknuten. Den representerer summen av tidligere karma. Den refererer ikke spesifikt til siste liv, men er et bilde på all oppspart karma. Den sydlige noden er ofte et område som føles velkjent. Her har en tidligere erfaringer, og det er et område det er lett å falle tilbake på. Særlig hvis livet går en imot, tyr en ofte til den sydlige måneknuten fordi det oppleves trygt og godt. Det er imidlertid ikke veien å gå. Det er en akilleshæl som virker svekkende og passiviserende om en oppholder seg der for lenge.

Dragens hode, nordnoden eller Rahu er andre navn på den nordlige måneknuten. Den viser hvilken vei en skal gå for å oppnå sine mål. Det er ofte ascendanten som viser ens mål og idealer i livet, det en skal forsøke å virkeliggjøre i livet sitt. Den nordlige måneknuten viser hvordan. Det er en distinksjon her, hvor den nordlige måneknuten ikke er målet, men middelet til å nå målet.ordlige måneknuten vi den nordlige måneknuten ikke er målet, men middelet til g realisere. Den nordlige måneknuten viå nå målet.
 

Tegn og hus

Måneknutene er ca. to år i hvert stjernetegn. Det betyr at alle født innenfor samme toårsperiode vil ha samme nodeakse. De utgjør en astrologisk generasjon, det er personer hvor felles nodeakse gjør at de deler felles karmiske tema.

Det oppstår imidlertid større individuelle variasjoner i husene. I tolkningen legger en vekt på begge deler, men ofte særlig på husene og livsområdene.

Det er flere bøker hvor kreative astrologer har gitt tolkninger av måneknutene i tegn og husplassering. Martin Schulmans «Karmic Astrology: The Moon’s Nodes and Reincarnation» er en klassiker. Boken var et gjennombrudd i moderne astrologi da den utkom i 1978, og for mange astrologer er den en bibel. Den finnes også i dansk utgave. Det kan anbefales å sette seg inn i denne litteraturen før en gjør egne tolkninger.
 

Har vi vært sammen i tidligere liv?

Synastri – eller sammenligninger av horoskoper – er en fascinerende gren av astrologien. Noen ganger kan vi i våre forhold til andre føle oss som sjelevenner eller at vi har vært sammen i tidligere liv. En indikasjon på dette er om partene har planeter i nærheten av den enes eller begges sydlige måneknuter. En vil her kunne tillate noen graders orb, men selv planeter i samme tegn som måneknuten kan også være gyldig.

Hvilken planet det gjelder, sier noe om hva slags relasjon en hadde til hverandre. 

Solen: Far eller en autoritetsfigur

Månen: Mor eller en person en hadde et nært, morsaktig forhold til

Merkur: Søsken, venn, lærer eller handelspartner

Venus: Elsker, partner eller ektemake hvor det var sann kjærlighet

Mars: Fiende eller en medsoldat i krig

Jupiter: Lærer, mentor, prest eller åndelig leder

Saturn: Lærer, autoritet, prest, dommer, sjef eller en begrensende person

Uranus: Politisk aktivist, opprører, oppfinner, astrolog, original tenker

Neptun: Kunstner, magiker, klok kone

Pluto: Sjef, autoritet, mektig person

 

Støttespillere i dette livet

Planeter på den nordlige noden hos en partner kan være vel så gunstig. Det viser hvor en annen person kan hjelpe en til å holde fokus på det som er ens retning i livet. Det er alltid gunstig i en relasjon med en slik berøring av en planet på den nordlige måneknuten. Den andre parten vil da bidra med den energien som den respektive planeten representerer.

Solen: Livskraft og retning

Månen: Omsorg, nærhet, støtte

Merkur: Forståelse og kunnskap

Venus: Hengivenhet, påskjønnelse, verdsettelse og kjærlighet

Mars: Energi, konkurranse og innsatsvilje

Jupiter: Inspirasjon, optimisme og visdom

Saturn: Disiplin, krav, ansvar

Uranus: Energi, inspirasjon, kreative ideer

Neptun: Kunstnerisk og åndelig stimulans

Pluto: Intensivering, energi og fokus

 

Måneknutene i tegn

Det sydlige måneknuten viser alltid noe vi skal lære. Derfor kommer de mer primitive og umodne sidene ved stjernetegnene oftest for en dag, fremfor de høyere. Her vil det være individuelle forskjeller avhengig av hvor en ligger an i den karmiske løypen. En bør la intuisjonen veilede en i hvilke bilder som kommer opp. Tegn- og husplassering bør være stikkord som vekker assosiasjoner for mulige scenarier fra tidligere liv. Her følger noen forslag. I praktisk tolkning er det viktig selv å lytte til hvilke bilder som kommer opp fremfor slavisk å følge tolkninger gitt i bøker.

En viss forsiktighet anbefales for ikke å trekke for bombastiske konklusjoner. Hva noen har gjort i tidligere liv, er oftest veldig forførende, og informasjonen oftest umulig å kontrollere. Det er snarere snakk om å presentere noen forslag som kan skape gjenkjennelse.
 

Den sydlige noden i Væren og den nordlige i Vekten

Personen kan ha vært en kriger, soldat eller leder med sterkt fokus på å ta initiativ, handle og bekjempe motstand med alle midler. En tendens til hensynsløshet, selvopptatthet og manglende evne til å lytte til andre kan følge med i dragsuget. Den sterke troen på egne krefter skal balanseres med å ta hensyn til andre, utvikle mer feminine sider, bli mer diplomatisk og søke fredelige løsninger fremfor krig og konflikt. Det er viktig å overkomme egenrådighet og bli en bedre lagspiller. Partnerskapets dyder av å gi og ta for varig kjærlighet og gjensidig respekt er et læretema.
 

Den sydlige noden i Tyren og den nordlige i Skorpionen

Bonde, gartner og en person knyttet til naturen er mulige jordiske sysler. Overdreven interesse for eiendom, trygghet med både grådighet og gjerrighet kan gjøre seg gjeldende. Matgladhet og en tendens til å spise for mye kan være drevet av et underliggende trygghetsbehov og frykt for ikke å få nok. En skal lære at evig eies kun det tapte. Indre verdier, kunnskap og psykologisk innsikt er målet. 
 

Den sydlige noden i Tvillingene og den nordlige i Skytten

Lærer, forfatter og formidler av kunnskap og fakta kan ha vært rollen her. Kjøpmann eller handelsreisende er andre muligheter. En tendens til overfladiskhet hvor en kan alt, men forstår ingenting, kan gjøre seg gjeldende. Utfordringen ligger i å søke visdom og en dypere mening. En formidler av kunnskap, men det er fortsatt mer å lære.
 

Den sydlige noden i Krepsen og den nordlige i Steinbukken

Her har vi en familiekjær omsorgsperson som aldri har blitt helt voksen. En emosjonell umodenhet kan få en til å flykte i selvmedlidenhet og sansemessig nytelse når livet går en imot. En skal lære å bli voksen, møte livets utfordringer, ta ansvar, leve mer disiplinert og ha større fokus på sine mål fremfor sine behov. Frihet er å ta konsekvensene av sine beslutninger.
 

Den sydlige noden i Løven og den nordlige i Vannmannen

Ikke alle har vært konger i tidligere liv, men her har personen spilt en sentral rolle tett på maktens tinder i et kongehus, firma eller organisasjon. En overdreven oppfatning av egen betydning, forfengelighet, pompøsitet og selvhøytidelighet er noen av tendensene når makten går til hodet på folk. Utfordringen er å jekke seg ned noen hakk, lære å ta hensyn til andre og tenke mer på fellesskapet enn selv å ta all oppmerksomheten.

 

Den sydlige noden i Jomfruen og den nordlige i Fiskene

Man kan ha vært opptatt av helse, vært lege, sykepleier eller klok kone, eller man kan ha vært bonde, urmaker, håndverker og tilknyttet praktiske yrker. Det kan forkomme en overdreven sans for detaljer, kritiskhet både overfor en selv og andre, sneversynthet og kun fokus på det matnyttige, kanskje med religiøs pietisme og underkastelse av religiøse autoriteter. Målet ligger i å se en større helhet, åpne opp for det kunstneriske og intuitive, gi slipp på kontrollen og gi seg mer hen til livet.
 

Den sydlige noden i Vekten og den nordlige i Væren

Det kan være en tendens til i større grad å ta hensyn til andre fremfor egne behov, gjerne som ekteskapspartner med et liv i skyggen av partneren. Dette har vært kvinnens rolle gjennom århundrer. Tendensen kan være å ville gjøre alle til lags, men miste seg selv underveis. Her skal en utvikle mer selvstendighet og initiativ og bli sterkere på egne premisser. Dette er et av de få unntakene hvor det gis fullmakt til å bli selvopptatt og ta mer hensyn til seg selv enn andre.
 

Den sydlige noden i Skorpionen og den nordlige i Tyren

Her er det en overdreven opptatthet av makt, eiendom og sex. Selvtillit og egenverd ses i hva en kan bety for andre. Man har ofte havnet i konflikt over eiendom, intriger og sjalusi. Utfordringen ligger i å utvikle selvtillit og stole på seg selv fremfor andre. Noen skal også overkomme en asketisk og livsfornektende livsstil, ta mer for seg av jordiske gleder og i større grad nyte livet.
 

Den sydlige noden i Skytten og den nordlige i Tvillingene

Livet er her knyttet til kunnskap og visdom som prest, lærer, vitenskapsmann eller åndelig leder. Det er en fare for selvhøytidelighet, arroganse og bedrevitenhet. Her er visdom med i bagasjen, som en skal formidle til andre på en lettforståelig måte.
 

Den sydlige noden i Steinbukken og den nordlige i Krepsen

Dette kan ha vært en samfunnsbygger, politisk leder og en person som har tatt samfunnsansvar, med overdreven vekt på det formelle og materielle og lite kontakt med følelser. Her skal det læres å komme mer inn i følelsene, knytte seg sterkere til familie og barn, se betydningen av de nære verdiene og ikke ta seg selv så alvorlig.
 

Den sydlige noden i Vannmannen og den nordlige i Løven

Dette har vært en person som har gjemt seg i massen fremfor å stå fram som en leder. Det å være opptatt av systemer, ideologier og den store helheten gjør at en ikke ser det ene treet for bare skog. En skal gi mer oppmerksomhet til egen selvstendighet, slå på stortrommen, feire seg selv og nyte livet.
 

Den sydlige noden i Fiskene og den nordlige i Jomfruen

Vedkommende kan ha vært munk, nonne, poet, kunstner, original eller en person som ikke passet inn i samfunnet. En som har følt seg som en outsider, fremmed, for følsom og for god for denne verden, med en tendens til å flykte fra verden gjennom selvmedlidenhet. Personen føler seg misforstått og tyr til martyrrollen om det går helt galt, og må lære seg å stole mindre på følelser, bli mer jordnær og praktisk og delta i samfunnet. Vi er ikke mennesker som prøver å bli åndelige vesener, men åndelige vesener som forsøker å være mennesker. Ikke glem å være menneske.

 

Spørsmål

1) Hvilken retning beveger måneknutene seg gjennom Zodiaken?

2) Hvor lenge er måneknutene i hvert tegn?

3) Hva består det innbyrdes forholdet av mellom Saturn og Månen?

4) Hva er Kethu og Rahu?

5) Hva er forskjellen på måneknutene i tegn og hus?

6) Hva står den sydlige måneknuten for?

7) Hva står den nordlige måneknuten for?

8) Hva er synastri?

9) Hva betyr Saturn på den sydlige måneknuten hos en annen person?

10) Hva betyr Venus på den nordlige måneknuten hos en annen person?

11) Hvorfor bør en utvise forsiktighet i tolkningen av den sydlige noden?

 

Tidligere artikler i astrologiskolen: 

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikk

Astrologiskolen del 2: Sol og Måne − et speilbilde av oss selv

Astrologiskolen del 3: Planetene: Bli kjent med deg selv

Astrologiskolen del 4: Finn din livsoppgave gjennom stjernetegnene

Astrologiskolen del 5: Få sjelen til å blomstre – finn din livsarena

Astrologiskolen del 6: Aspektene er nøkkelen til dine livstema

Astrologiskolen del 7: Oppdag dine svake og sterke sider. Den indre dynamikken i horoskopet

 

 

Facebook Comments Box

Kort om oss

Velkommen til nettsidene for magasinet Medium. MittMedium.no er stedet hvor du får lese spennende artikler som vedrører spiritualitet, astrologi og helse, og hvor alternativt interesserte kan møtes.

facebook twitter Rss

Her finner du oss!

Kontaktinformasjon

SanaVia AS
Hoffsveien 1A
0275 Oslo, Norway

Tlf.: 46 00 48 00
post@mediumforlag.no

Abonnementsservice: 
medium@aboservice.no
Tlf.: 815 50 045

Annonser: 
Heidi Ring
heidi@mediumforlag.no
Tlf.: 46 00 46 51

Facebook-siden 
Facebook-gruppen